Avís legal
El lloc web municipals.cat, és un agregador d’informacions de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la Xarxa Audiovisual Local (XAL) i de les quals se’n deriven compilacions de notícies que agrupen diferents informacions i que seleccionen els responsables de la XAL. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. La XAL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de les compilacions de notícies de municipals.cat, però mai de les informacions agregades de manera automàtica a la plataforma, que són propietat de cada mitjà de comunicació que participa en el projecte.

Propietat intel·lectual i industrial

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de la XAL o dels mitjans que hi participen. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta sense l'autorització prèvia i per escrit de la XAL. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de la XAL que apareguin en el web o sobre els quals se n'hi doni informació.

Queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament de continguts de municipals.cat  que no sigui autoritzat per la XAL.

Normes d'ús

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis de municipals.cat 
sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la XAL o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La XAL no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.

Protecció de dades

municipals.cat
 podrà utilitzar 'cookies' per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'usuari per les seves pàgines. Les ‘cookies’ s'associen exclusivament a un usuari anònim i el seu ordinador i no contindran referències que permetin deduir dades personals de l'usuari. Per a més informació sobre la política de 'cookies' de la XAL es pot visitar aquest enllaç.

Seguretat de les comunicacions

La XAL adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions que es produeixin mitjançant municipals.cat, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Exempció de responsabilitats pel funcionament del lloc web

La XAL disposa dels mecanismes tecnològics de control per prevenir o resoldre deficiències tècniques de funcionament del lloc web. Malgrat això no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures en tot moment de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la XAL, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de xarxes de cable o telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la XAL.

La XAL vetllarà per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis, però no en pot donar garanties, quan la incidència es degui a causes alienes. Quan sigui raonablement possible, s'advertira prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Exempció de responsabilitats per l'ús del lloc web

L'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté municipals.cat és responsabilitat només de l'usuari. La XAL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest ús.

La XAL no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris de municipals.cat ni de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Empresa.

Jurisdicció i legislació aplicable

Els possibles conflictes relatius a municipals.cat es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.